Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...- Veiligheidsrichtlijnen voor het hanteren van zuurstofcilinders 2017 ,H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Aanvullende informatie Bevat Pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbeveling: P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsaanbeveling: PreventieHandleiding Thermorossi Ecotherm 1000 (pagina 4 van 28 ...1.2 Veiligheidsrichtlijnen. Lichamelijk letsel. ... Gesteld op 23-10-2017 om 15:25. Reageer op deze vraag Misbruik melden. ... Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.Hoefsmid - Jaarverslag 2017 - Agentschap voor Hoger ...

6 Beroepsopleiding Hoefsmid - 01/02/2019 Module Bekappen dode voeten Pagina 6 van 21 Modules MODULE BEKAPPEN DODE VOETEN SITUERING In deze module verwerft de cursist de basisvaardigheden voor het bekappen van een dode paardenvoet. ACTIVITEITEN BC 2 Merkt aandoeningen op (traditionele hoefletsels, conformatie-afwijkingen,…) en zet de voet vast voor …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

310A GEBRUIKERSHANDLEIDING - Toppy

•uw zwembad schoon en helder. De gehele bodem moet te allen tijde van buíten het bad te zien zijn. Houd •u 's nachts gaat zwemmen, zorg er dan voor dat de zwembadtrap, bodem van het bad, looppaden en Als eventuele veiligheidsborden adequaat verlicht zijn. •uit de buurt van het bad bij gebruik van alcohol en drugs. Blijf

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

BIJSLUITER - Oxford Immunotec

Het hanteren van volbloedmonsters en testcomponenten, tijdens gebruik, opslag en verwijdering, moet in overeenstemming zijn met de procedures die zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde nationale veiligheidsrichtlijnen of regelgeving voor biologisch gevaar. 5. Elke afwijking van de aanbevolen procedures voor pipettering, wastechnieken ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

(Accu) Rijschrobmachine Nederlands NL Gebruikershandleiding

−Houd u aan de aanwijzingen voor mengen, hanteren en afvoer op de verpakking van chemische middelen. −Volg bij gebruik van de machine de veiligheidsrichtlijnen van de locatie ten aanzien van achteruitrij−alarmen. −Houd u aan de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van natte vloeren. 4. Voordat u de machine achterlaat of er onderhoud aan ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Verpakking voorzichtig openen en behandelen. Vermijd contact met de ogen en huidcontact Werkplaats voldoende ventileren. Algemene hygiënische maatregelen: Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. 7.2.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

XPS 13 converteerbaar Onderhoudshandleiding

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product. WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

ZEETHEU300A Rev.A D-17 NL DE FR EN - Snap-on - Snap-on

veiligheidsinstructies zijn herinneringen aan de gebruiker van het apparaat om uiterst voorzichtig te zijn bij het gebruik van dit apparaat. De procedures, technieken, functies en onderdelen voor het uitvoeren van servicebeurten aan voertuigen kunnen onderling sterk verschillen, evenals de vaardigheden van de personen die het werk uitvoeren.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Handleiding Thermorossi Ecotherm 1000 (pagina 4 van 28 ...

1.2 Veiligheidsrichtlijnen. Lichamelijk letsel. ... Gesteld op 23-10-2017 om 15:25. Reageer op deze vraag Misbruik melden. ... Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VOORKOMEN VAN HANDINCIDENTEN - HSE life NL

of pols, vormen zo’n 85% procent van alle ernstige verwondingen. De meeste voorkomende soort ongevallen gebeuren bij het hanteren van voorwerpen. De hierbij optredende verwondingen zijn meestal gebroken, bekneld geraakte of afgerukte vingers. Er zijn diverse gevaren die een verwonding aan een of beide handen kunnen veroorzaken.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Veilig werken met pneumatisch gereedschap | Technisch Werken

May 28, 2017·Pneumatisch gereedschap is gereedschap dat werkt op samengeperste lucht. De luchtdruk wordt uitgedrukt in bar. Als men het heeft over een pneumatisch gereedschap dat werkt op 6 bar dan werkt dit gereedschap op 6 keer de omgevingsluchtdruk. Het werken met pneumatisch gereedschap brengt specifieke risico’s met zich mee. De samengeperste lucht zit …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Protocollen zeil- en surfscholen t.b.v. Veiligheidsregio ...

hiervoor zijn dat er gewerkt wordt op basis van reservering en het doen van een “check vooraf” om het risico van de klant in te kunnen schatten4. Naast dat wij meer afstand kunnen bewaren dan bovengenoemde beroepen, kunnen wij tegelijkertijd ook deze genoemde voorwaarden bieden, waardoor wij dubbel maatregelen kunnen hanteren. 6.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Cassatie Civiel recht overig - Uitspraken

Nov 24, 2017·Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. de vonnissen in de zaken C/15/188795/HAZA 12-38 en C/15/190449/HAZA 12-137 van de rechtbank Noord-Holland van 9 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL - PDF Gratis …

1 Hoofdstuk 17 SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting waarin wordt voorzien door de terminal in het koppelingsgebied tussen de tanker en de wal, inclusief fenders, hijswerktuig, verlichting en voorzieningen voor elektrische verbinding en aarding. Grote nadruk wordt gelegd op het elektrisch gescheiden blijven van tanker en wal en op de middelen voor het ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

207A GEBRUIKERSHANDLEIDING - intex-pool

• Het is aan te raden redding materiaal zoals een reddingsboei in de buurt van het zwembad paraat te houden. • Zorg ervoor dat er een werkende telefoon voor noodgevallen in de buurt van het zwembad aanwezig is. Veilig gebruik maken van het zwembad • Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Staatscourant 2017, 50520 | Overheid > Officiële ...

§ 3.2.2 Kwalificatieregels Voor de beoordeling van samengestelde prestaties gelden de criteria zoals omschreven door het HvJ in met name de uitspraken van 25 februari 1999, Card Protection Plan, zaak C-349/96, punten 28 t/m 31, en 27 oktober 2005, …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

VLAREM II; Hoofdstuk 5.17. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Tenzij anders vermeld in de specifieke sectorale voorwaarden inzonderheid van subafdeling 5.17.4.4, of in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moet, in afwijking van paragraaf 1, het systeem ter beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) bij houders voor de opslag van ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Onmiddellijk de ogen spoelen met een zachte waterstraal of een oogspoelmiddel voor minstens 5 minuten. Indien de pijn aanhoudt (intensieve pijn, gevoelig voor licht, visuele storing), blijven spoelen en een dokter consulteren of naar het hospitaal gaan. Verslikken: Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, arts consulteren. 4.2.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Richtlijnen: waarom zijn ze handig en wat doet V&VN? | V&VN

Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals. V&VN heeft een coördinerende rol. Bij het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bij het zorgen dat richtlijnen worden toegepast ("implementatie").

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Nederlands BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ...

van de pomp op het aantal benodigde uren. hekken en afdekzeilen zijn gÉÉn alternatief voor het voortdurende toezicht door een volwassene. laat kinderen alleen gebruik maken van het zwembad onder toezicht van een volwassenen. het negeren van deze waarschuwingen kan resulteren in schade aan goederen en/of ernstige, of zelfs fatale ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Nederlands BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ...

van de pomp op het aantal benodigde uren. hekken en afdekzeilen zijn gÉÉn alternatief voor het voortdurende toezicht door een volwassene. laat kinderen alleen gebruik maken van het zwembad onder toezicht van een volwassenen. het negeren van deze waarschuwingen kan resulteren in schade aan goederen en/of ernstige, of zelfs fatale ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

: Het morsen van vloeistof kan verbrossing van structuurmaterialen tot gevolg hebben. De ruimte ventileren. 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken: Zie ook rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Veilig gebruik van het product.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Europese richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid op ...

In de communautaire strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014–2020 wordt het politieke kader voor het Europese beleid inzake veiligheid en gezondheid uiteengezet. Alle wetsinitiatieven op Europees niveau beginnen bij een wetsvoorstel dat wordt opgesteld door de Europese Commissie.Het zijn de Raad en het Europees Parlement die vervolgens op grond van …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL - PDF Gratis …

1 Hoofdstuk 17 SYSTEMEN EN UITRUSTING VAN DE TERMINAL Dit hoofdstuk beschrijft uitrusting waarin wordt voorzien door de terminal in het koppelingsgebied tussen de tanker en de wal, inclusief fenders, hijswerktuig, verlichting en voorzieningen voor elektrische verbinding en aarding. Grote nadruk wordt gelegd op het elektrisch gescheiden blijven van tanker en wal en op de middelen voor het ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

INSTRUCTIEBLAD ZUURSTOFCILINDERS

Verwijder het gele kunststof dopje (verzegeling) uit de afsluiter van de volle cilinder en gooi dit dopje meteen weg. Verzegelingsdopje volle cilinder 2. Houd de drukregelaar recht voor de opening van de cilinder en schroef hem met de handwartel vast (rechtsom draaien). 3. Open langzaam de blauwe kraan van de cilinder (helemaal open draaien is ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp